Allmänna villkor

Konsumtionsavtal


SVEA Solar Park Energy AB’s särskilda avtalsvillkor för vid försäljning av el till konsument

Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsument och utgör en integrerad del av kundens avtal med SVEA Solar Park
Energy AB (”SVEA”) tillsammans med kundens individuella avtal samt elbranschens vid var tid gällande allmänna
avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för närvarande EL 2012 K (rev), vilka finns tillgängliga på SVEAs hemsida
www.sveasolar.se och kan beställas från SVEAs kundtjänst. Dessa Avtalsvillkor är giltiga från och med 2018-02-26.

 1. Särskilda produktvillkor
  1. Avtalets komponenterAvtalat Pris
   Nord Pools elspotprisnoteringar för aktuellt prisområde per timme plus det i kundens individuella avtal fastställda
   påslaget (öre/kWh). I påslaget ingår kostnader för ursprungsgarantier, balanskostnad och avgifter till Nord Pool,
   Svenska Kraftnät och eSett.

   Förbrukning
   Kundens förbrukning (kWh) i kundens uttagspunkt under faktureringsperioden.

   Fast Månadsavgift
   Kundens individuella avtal fastställd månadsavgift.

   Övriga kostnader
   Kostnader för elcertifikat, moms samt vid var tid gällande skatter tillkommer. Nätavgift tillkommer från din nätägare
   på separat faktura från dem.

  2. Rörligt pris – ObundetKundens pris är rörligt under avtalstiden och utgörs av Avtalat Pris x Förbrukning + Fast månadsavgift. Avtalet har
   ingen bindningstid utan löper tillsvidare.
  3. Rörligt pris – BundetKundens pris är rörligt under avtalstiden och utgörs av Avtalat Pris x Förbrukning + Fast månadsavgift. Avtalet har en
   bindningstid som löper över 36 månader.
 2. DebiteringSVEA tillämpar efterskottsdebitering och debiterar rörliga delar enligt följande.
  • Vid avtal om pris per timme sker debitering enligt följande: Förbrukning x Avtalat pris för kraftinköp per timme.
   Övriga kostnader kopplade till elhandeln beräknas på månadsvolymen. Saknas faktiska timvärden beräknas
   volym baserat på anläggningens månadsförbrukning.
  • Om pris per timme inte är möjligt sker debitering per månad till slutgiltigt pris. Den debiteringsgrundande
   volymen baseras på det förbrukningsunderlag som tillhandahålls av nätägaren. Skulle SVEA ej erhålla riktiga
   mätvärden eller om mätvärden uteblir, uppskattas förbrukningen utifrån Kundens historiska förbrukningsprofil,
   för att sedan korrigeras när korrekta mätvärden erhållits.
 3. Uppstart och avtalstidKundens elhandelsavtal består av dessa Avtalsvillkor tillsammans med kundens individuella avtal (tillsammans
  elhandelsavtalet) samt elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för
  närvarande EL 2012 K (rev). Om det föreligger skillnader eller motstridiga uppgifter i elhandelsavtalet och branschens
  allmänna avtalsvillkor gäller elhandelsavtalet före branschens allmänna avtalsvillkor.

  Kundens elhandelsavtal består av dessa Avtalsvillkor tillsammans med kundens individuella avtal (tillsammans
  elhandelsavtalet) samt elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, för
  närvarande EL 2012 K (rev). Om det föreligger skillnader eller motstridiga uppgifter i elhandelsavtalet och branschens
  allmänna avtalsvillkor gäller elhandelsavtalet före branschens allmänna avtalsvillkor.

  Elhandelsavtalet gäller, förutsatt att kunden blivit godkänd i SVEAs kreditprövning samt att kunden har ett giltigt
  elnätsavtal för anläggningen, från dag angiven i kundens individuella avtal, förutsatt att bekräftelse är SVEA tillhandanda
  från kunden innan dag angiven för avsett ikraftträdande och SVEA accepterat beställningen. Sådan bekräftelse kan ske
  både muntligen och skriftligen. SVEA har rätt att acceptera för sent inkommen bekräftelse.

  Om avtalet har ingåtts på distans, t.ex. genom internet eller per telefon, har kunden enligt lag (2005:59) om distansavtal
  och avtal utanför affärslokaler en rätt att ångra sig inom fjorton (14) dagar från det att kunden fått en bekräftelse på
  avtalet och information om rätten att ångra sig. Om kunden önskar ångra sig ska kunden kontakta SVEA kundtjänst.

  Ytterligare bestämmelser om avtal som ingåtts på distans finns i elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el
  till konsument.

  SVEA tar inget ansvar om Kunden beställer el från SVEA och i samband med detta bryter ett bindande avtal med den
  tidigare leverantören. Leveransen av el börjar enligt överenskommelse, under förutsättning att Kunden lämnat
  fullständiga uppgifter och godkänts av SVEA vid sedvanlig kreditupplysning. SVEA förbehåller sig rätten att avslå
  ansökningar om elleverans.

 4. Uppsägning eller ändring i avtalFör avtal utan bindningstid gäller en ömsesidig uppsägningstid om trettio (30) dagar. Om avtalet sägs upp inom
  föreskriven uppsägningstid men inget byte till annan elleverantör sker, fortsätter SVEA leverera el efter avtalstidens slut
  enligt samma avtal Rörligt pris – Obundet.

  Vid uppsägning av avtalet görs en avstämning och Kundens skuld eller tillgodo regleras på nästkommande faktura. SVEA
  äger rätt att avsluta tjänsten vid mer än 30 dagars utebliven betalning. Den totalt upparbetade skulden förfaller då till
  omedelbar betalning enligt ordinarie inkassorutiner och sanktioner.

  För avtal om rörligt elpris utan bindningstid har SVEA rätt att ändra priserna samt avtalsvillkoren. Sådan ändring får ske
  tidigast två (2) månader efter det att SVEA skickat meddelande till kunden om ändringen.

  Om Kunden väljer att avbryta avtalet i förtid har SVEA rätt till kompensation för den förlust SVEA drabbas av.
  Kompensationen baseras på Kundens beräknade elförbrukning under återstående bindningstid multiplicerat med 10
  öre/kWh, dock lägst 1500 kr. Ingen skatt eller moms utgår på sådan kompensation. Kvarvarande bindningstid räknas i
  hela månader. Kompensation utgår för innevarande och eventuell förlängd, men ännu ej påbörjad, avtalsperiod i de fall
  uppsägning inte inkommit senast 1 månad innan föregående avtalsperiods slut.

 5. Överlåtelse av avtalSVEA har rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan part. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet till annan utan
  SVEAs godkännande.
 6. Fakturering och betalningsvillkorOm inget annat särskilt överenskommits i kundens individuella avtal sker fakturering månadsvis i efterskott, med
  betalningsvillkor 15 dagar. Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.
 7. AdressändringKunden ska meddela SVEA om namn- eller adressändring eller annan ändring som kan påverka avtalsförhållandet eller
  mottagande av meddelande.
 8. PersonuppgiftshanteringPersonuppgifter som SVEA erhåller från kunden, kommer att behandlas i enlighet med gällande lagar, som från och med
  25 maj 2018 omfattar EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, GDPR. SVEA behandlar personuppgifter för att
  kunna administrera kundförhållandet och fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Kunden
  kan vid frågor om behandlingen av personuppgifter alltid vända sig till SVEAs kundtjänst.

  Personuppgifter kan komma att användas för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta Kundens synpunkter om
  SVEAs tjänster. Marknadsföringen består bland annat att Kunden kan få en förfrågan om att lämna omdöme om SVEAs
  tjänster. SVEA kan även komma att använda personuppgifter för marknadsanalyser, statistik och utbildning av personal
  för att informera om produkter och tjänster. Dessa ändamål för behandling av personuppgifter grundar SVEA på sitt
  berättigade intresse att tillgodose sin verksamhetsutveckling och möjliggöra bättre kunderbjudande.

  Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till företag inom SVEA-koncernen. Personuppgifter kan
  även lämnas ut till SVEAs uppdragstagare eller underleverantörer som i sådana fall behandlar personuppgifter för SVEAs
  räkning. Kategorier av mottagare är vid inhämtande av kreditupplysning kreditupplysningsföretag, vid inkassoärenden
  inkassobolag, IT-leverantörer. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter och andra om det är
  nödvändigt för att följa lagar eller för att bevaka SVEAs rättsliga intressen.

  Personuppgifter lagras av SVEA tills avtalet är avslutat och skälig tid därefter. Kunden har rätt att begära att felaktiga
  Personuppgifter rättas, blockeras eller förstörs. Vidare har Kunden rätt att begära att behandlingen av Personuppgifter
  begränsas, att få ut en kopia av Personuppgifterna och att göra invändningar mot behandlingen av Personuppgifterna.

 9. InformationKunden kan på SVEAs hemsida, www.sveasolar.se ta del av all information rörande SVEAs vid var tid gällande priser och
  villkor, kundens rättigheter, hur man gör för att lämna klagomål, var kunden kan vända sig vid tvist samt övrig
  information relaterad till avtalet och kundens elförbrukning. Om kunden önskar kan informationen även lämnas på annat
  sätt efter att kunden kontaktat SVEAs kundtjänst.

Produktionsavtal


SVEA Solar Park Energy AB:s särskilda avtalsvillkor för köp av
överskottsel från mikroproduktion från privatpersoner

 1. Särskilda produktvillkorAvtalet mellan mikroproducenten (Säljaren) och SVEA Solar Park AB (SVEA) är giltigt från den dag SVEA godkänner Avtalet.
  Villkor för att SVEA ska godkänna avtalet med Säljaren är att Säljaren har ett tillhörande konsumtionsavtal tecknat med
  SVEA under tiden för Avtalet.

  1. Rörligt produktionsavtal – ObundetDet pris som SVEA betalar Säljaren för överskottselen är rörligt under avtalstiden och utgörs av Avtalat Pris x Produktion.
   Avtalet har ingen bindningstid utan löper tillsvidare.
  2. Rörligt produktionsavtal – BundetDet pris som SVEA betalar Säljaren för överskottselen är rörligt under avtalstiden och utgörs av Avtalat Pris x Produktion.
   Avtalet har 12 månaders bindningstid och löper tillsvidare. För att kunna teckna detta avtal ska säljaren ha ett 36
   månader bundet konsumtionsavtal med SVEA.
  3. DebiteringAvtalet omfattar SVEAs köp av överskottsel, från solenergi, från Säljaren. Avtalet gäller endast Säljare som är
   mikroproducent och producerar förnybar el i liten skala för eget bruk, med följande villkor:

   • uttag och inmatning av el sker via en och samma huvudmätare,
   • anläggningen har en säkring på max 100A i anslutningspunkten,
   • anläggningens producerade el får ej överstiga förbrukad mängd el under ett kalenderår,
   • säljaren har anmält till sitt elnätsföretag att förnybar energi framställs,
   • anläggningen är installerad av behörig elektriker.
 2. UppstartOm Säljaren avser att köpa solceller från SVEA och tecknar sig för ett bundet produktionsavtal träder det i kraft först när
  Säljaren har tilldelats ett produktionsanläggnings-ID och SVEA blivit underrättade om detta från Säljarens nätägare, eller
  när Säljaren meddelar SVEA att start ska ske. Till dess placeras Säljaren på Rörligt produktionsavtal – Obundet.

  Om Säljaren tecknat sig för bundet produktionsavtal i 12 månader betalar SVEA en högre ersättningsnivå för Säljarens
  överskottsel under den perioden. Efter utgång av avtalet uppdateras Säljarens villkor åter till Rörligt produktionsavtal –
  Obundet.

 3. Säljarens åtagandenSäljaren förbinder sig att leverera all överskottsel till SVEA, samt teckna elavtal med SVEA för sin förbrukning av el
  motsvarande den period som produktionsavtalet gäller. Säljaren förbinder sig att teckna separat avtal om inmatning med
  det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till.

  Säljaren ska informera SVEA ifall försäljningen av överskottsel är momsbefriad eller momspliktig. Säljaren är ansvarig att
  momsregistrera sin produktionsanläggning hos Skatteverket om försäljningen är momspliktig och i sådant fall uppge sitt
  momsregistreringnummer till SVEA. Säljaren är ansvarig för att lämnad information är korrekt och att omgående
  informera SVEA eventuella förändringar.

 4. SVEAs åtagandenSVEA förbinder sig att köpa överskottsel, från angiven inmatningspunkt, som Säljaren producerat genom sin
  solcellsanläggning. SVEA åtar sig balansansvaret för inmatningspunkten.
 5. Skatter och avgifterSäljaren ansvarar för betalning av alla eventuella skatter och avgifter som kan hänföras till försäljningen av
  överskottsproduktionen. Säljaren är skyldig att registrera sig hos Skatteverket för betalning av energiskatt om Säljaren
  bedriver en sådan verksamhet som innebär att Säljaren är skattskyldig för energiskatt. Säljaren skall snarast underrätta
  elnätsföretaget om sådan registrering skett.
 6. Elpris, mätning och betalningSVEA Solar Park Energy AB www.sveasolar.com Orgnr. 5591726327
  Bergkällavägen 35A info@sveasolar.com VATnr. SE559172632701
  192 79 Sollentuna 08-28 66 93 Bankgiro 5314-5207

  Mätning av Säljarens inmatning av överskottsproduktion skall ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av
  det elnätsföretag som Säljaren är ansluten till. SVEA ersätter Säljaren för den inmatning som elnätsföretaget har
  rapporterat till SVEA. SVEA ersätter Säljaren per inmatad kWh som framgår av avtalsbekräftelsen.

 7. Fakturering och betalningErsättning för överskottsel betalas ut kvartalsvis via självfaktura. Säljaren är ansvarig för fakturering av försåld el även om
  utställandet genom självfaktura är överlåtet på SVEA. Säljaren är ansvarig för att uppgifterna är korrekta och självfakturan
  anses godkänd om Säljaren inte inom 14 dagar agerar med anledning av utställd faktura.
 8. Uppsägning och avtalsslut
  1. Obundet produktionsavtalObundet produktionsavtal gäller tillsvidare med en (1) månads uppsägning från båda parter. Uppsägning av Avtal i förtid
   kan endast ske vid Säljarens definitiva avflyttning, varvid Skatteverkets definition av avflyttning tillämpas. Vid avflyttning
   upphör dock Avtalet att gälla efter att Säljaren meddelat sitt elnätsföretag.
  2. Bundet produktionsavtalBundet produktionsavtal gäller enligt avtalstid. Om avtalet bryts av Säljaren i förtid har SVEA rätt till ersättning enligt
   villkor i tillhörande Konsumtionsavtal.

  Om Säljaren inte byter produktionsavtal när avtalstiden för bundet produtkionsavtal löper ut, placeras Säljaren på
  obundet produktionsavtal för kunder med solceller från SVEA med de vid tidpunkten gällande villkor.

 9. VillkorsändringSVEA äger rätt att justera ersättningen som utbetalas till Säljaren samt dessa avtalsvillkor. SVEA skall i sådana fall senast
  två (2) månader före ändringen träder i kraft lämna underrättelse till Säljaren. Detta ska ske genom ett särskilt
  meddelande, som skickas till Säljaren via email.
 10. AvtalsöverlåtelseSVEA äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet på annan.
  Säljaren har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet efter skriftligt godkännande från SVEA.
 11. PersonuppgiftshanteringPersonuppgifter som SVEA erhåller från kunden, kommer att behandlas i enlighet med gällande lagar, som från och med
  25 maj 2018 omfattar EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, GDPR. SVEA behandlar personuppgifter för att
  kunna administrera kundförhållandet och fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Kunden
  kan vid frågor om behandlingen av personuppgifter alltid vända sig till SVEAs kundtjänst.

  Personuppgifter kan komma att användas för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta Kundens synpunkter om
  SVEAs tjänster. Marknadsföringen består bland annat att Kunden kan få en förfrågan om att lämna omdöme om SVEAs
  tjänster. SVEA kan även komma att använda personuppgifter för marknadsanalyser, statistik och utbildning av personal
  för att informera om produkter och tjänster. Dessa ändamål för behandling av personuppgifter grundar SVEA på sitt
  berättigade intresse att tillgodose sin verksamhetsutveckling och möjliggöra bättre kunderbjudande.

  Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till företag inom SVEA-koncernen. Personuppgifter kan
  även lämnas ut till SVEAs uppdragstagare eller underleverantörer som i sådana fall behandlar personuppgifter för SVEAs
  räkning. Kategorier av mottagare är vid inhämtande av kreditupplysning kreditupplysningsföretag, vid inkassoärenden
  inkassobolag, IT-leverantörer. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter och andra om det är
  nödvändigt för att följa lagar eller för att bevaka SVEAs rättsliga intressen.

  Personuppgifter lagras av SVEA tills avtalet är avslutat och skälig tid därefter. Kunden har rätt att begära att felaktiga
  Personuppgifter rättas, blockeras eller förstörs. Vidare har Kunden rätt att begära att behandlingen av Personuppgifter
  begränsas, att få ut en kopia av Personuppgifterna och att göra invändningar mot behandlingen av Personuppgifterna.

 12. Force majeurePart är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över.
  Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på
  avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.